Όροι εγγύησης ANNOVI REVERBERI

Όροι εγγύησης για τα πλυστικά μηχανήματα και τις ηλεκτρικές σκούπες AR BLUE CLEAN

Τα πλυστικά μηχανήματα και οι ηλεκτρικές σκούπες AR BLUE CLEAN έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Για τα Οικιακά πλυστικά και σκούπες παρέχεται περίοδος εγγύησης 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς και για Επαγγελματικά πλυστικά και σκούπες 1 έτος.  Η ενεργοποίηση της διάρκειας ισχύος της εγγύησης γίνεται με την έκδοση παραστατικού αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) του εργαλείου.

Δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια εγγραφής από τον αγοραστή. Η χρονική αυτή εγγύηση καλύπτει το κόστος επισκευής και της δωρεάν αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων του εργαλείου που αφορούν αποκλειστικά την περίπτωση κατασκευαστικού λάθους ή αστοχίας υλικού. Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή µας.

annovi-logo

Από την εγγύηση εξαιρούνται

  • Οι βλάβες που προκύπτουν από τη φυσιολογική φθορά κατά τη χρήση του εργαλείου.

  • Οι βλάβες που προκύπτουν από πτώση του μηχανήματος.

  • Μηχανήματα που έχουν ανοιχτεί ή επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα.

  • Μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση.

  • Οι βλάβες που οφείλονται σε µη τήρηση των οδηγιών χειρισµού, σε µη ενδεδειγμένη χρήση του μηχανήματος, σε ξένες προς το μηχάνημα συνθήκες λειτουργίας ή σε υπερφόρτωση.

  • Μηχανήματα που έχουν υποστεί τροποποιήσεις και αλλαγές.

  • Μηχανήματα που έχουν υποστεί ζημιές από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή και από χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και
    ανταλλακτικών.

  • Μηχανήματα με ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα.