Όροι εγγύησης FLEX

Για τα ηλεκτρικά εργαλεία παρέχεται περίοδος εγγύησης 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς και για τις μπαταρίες 1 έτος

Τα ηλεκτρικά εργαλεία FLEX έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας. Για τα ηλεκτρικά εργαλεία παρέχεται περίοδος εγγύησης 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς και για τις μπαταρίες ένα έτος. Για αγορές μπαταρίας από 01/06/2022, η ισχύς της εγγύησης είναι 2 έτη. Η ενεργοποίηση της διάρκειας ισχύος της εγγύησης γίνεται με την έκδοση παραστατικού αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) του εργαλείου ή/και των μπαταριών. Δεν απαιτείται καμία περεταίρω ενέργεια εγγραφής από τον αγοραστή. Η χρονική αυτή εγγύηση καλύπτει το κόστος επισκευής και της δωρεάν αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων του εργαλείου που αφορούν αποκλειστικά την περίπτωση κατασκευαστικού λάθους ή αστοχίας υλικού. Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή µας.

flex-logo

Από την εγγύηση εξαιρούνται

 • Οι βλάβες που προκύπτουν από τη φυσιολογική φθορά κατά τη χρήση του εργαλείου.

 • Οι βλάβες από πτώση του εργαλείου ή/και έκθεση σε νερό.

 • Εργαλεία που έχουν ανοιχτεί ή επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα.

 • Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση.

 • Οι βλάβες στο εργαλείο που οφείλονται σε µη τήρηση των οδηγιών χειρισµού, σε µη ενδεδειγµένη χρήση του εργαλείου, σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες
  λειτουργίας ή σε υπερφόρτωση.

 • Εργαλεία που έχουν υποστεί τροποποιήσεις και αλλαγές.

 • Εργαλεία που έχουν υποστεί ζημιές από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή και από χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και
  ανταλλακτικών.

 • Εργαλεία με ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα.