Όροι Εγγύησης

Τα ηλεκτρικά εργαλεία FF GROUP έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα ποιότητας που έχει θέσει η εταιρία και συνάδουν με τα Ευρωπαϊκά απαιτούμενα ποιότητας.

Για τα ηλεκτρικά εργαλεία παρέχεται περίοδος εγγύησης 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση και 24 μηνών για ερασιτεχνική χρήση, ενώ για τις μπαταρίες εγγύηση 12 μηνών. Η ενεργοποίηση της διάρκειας ισχύος της εγγύησης γίνεται με την έκδοση παραστατικού αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) του εργαλείου ή/και των μπαταριών. Η χρονική αυτή εγγύηση καλύπτει το κόστος επισκευής και της δωρεάν αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων του εργαλείου που αφορούν αποκλειστικά την περίπτωση κατασκευαστικού λάθους ή αστοχία υλικού. Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή µας.

Από την εγγύηση εξαιρούνται:

 • Όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά, αναλώσιμα υλικά (πχ καρβουνάκια, καλώδιο, διακόπτες, φορτιστές).
 • Οι βλάβες που προκύπτουν από την φυσιολογική φθορά και χρήση του εργαλείου.
 • Εργαλεία που έχουν ανοιχτεί ή επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα.
 • Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση.
 • Οι βλάβες στο εργαλείο, που οφείλονται σε µη τήρηση των οδηγιών χειρισµού, σε µη ενδεδειγµένη χρήση του εργαλείου, σε ανώµαλες συνθήκες περιβάλλοντος, σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργίας, σε υπερφόρτωση ή σε ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα του εργαλείου.
 • Εργαλεία που έχουν υποστεί τροποποιήσεις και αλλαγές.
 • Τυχόν μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, που δεν είναι ουσιαστικές ως προς την χρήση του εργαλείου.
 • Εργαλεία που έχουν υποστεί ζημιές από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως μη ενδεδειγμένη χρήση ή χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.
 • Εργαλεία με ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα.
 • Χρήση μη ενδεδειγμένων λιπαντικών κατά την περίοδο μακροχρόνιας αποθήκευσης.
 • Τα εργαλεία που έχουν δοθεί χωρίς επιβάρυνση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η λήψη της εγγύησης γίνεται αποκλειστικά εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος με την προσκόμιση του αντίστοιχου παραστατικού αγοράς, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός του εργαλείου ή η περιγραφή του και η ημερομηνία αγοράς. Τα εργαλεία αποστέλλονται για την επισκευή τους στην εταιρία ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο με τον ενδεδειγμένο τρόπο και μέσο μεταφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης των εργαλείων επιβαρύνει τον αποστολέα.

Με την απόδοση της εγγύησης ο χρόνος εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται. Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των βλαβών ηλεκτρικών εργαλείων, δεν ισχύουν. Για αυτήν την εγγύηση ισχύει το Ελληνικό δίκαιο.