ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι Γενικοί μας Όροι και Προϋποθέσεις πώλησης ισχύουν αποκλειστικά μεταξύ της Φουρναράκης Α.Ε , αποκαλούμενης στο παρόν «Εταιρεία», και των αγοραστών μας. Διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις του Αγοραστή είναι δεσμευτικές μόνο εάν έχουν ρητώς αναγνωριστεί εγγράφως από την Εταιρεία.
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις παραμένουν σε ισχύ και μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι παρόντες όροι δεν απαιτείται να αποστέλλονται μαζί με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, παρόλα αυτά έχουν προσκομισθεί στην προσοχή του αγοραστή με άλλο τρόπο.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Η παραγγελία του αγοραστή είναι δεσμευτική μόνο όταν γίνει αποδεκτή γραπτώς από τον πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ. Οι όροι και προϋποθέσεις πώλησης είναι μόνο εκείνοι που αναφέρονται στο παρόν, οι οποίοι αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών και δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να τροποποιηθούν παρά γραπτώς. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των μερών, προφορικά ή γραπτά, σχετικά με τα προϊόντα που πωλούνται βάσει αυτών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραγόμενων ή υπονοούμενων από προηγούμενες συναλλαγές) εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν.

ΔΙΑΝΟΜΗ
Οι επιβεβαιωμένες ημερομηνίες παράδοσης δεν είναι καθορισμένες ημερομηνίες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναβάλουμε την παράδοση σε περίπτωση ανωτέρας βίας για όλη τη διάρκεια του εμποδίου συν μια εύλογη περίοδο ανάκτησης. Εάν η παράδοση έχει καταστεί αδύνατη με πράξη πέρα από τον έλεγχό μας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε εν μέρει ή εντελώς την παράδοση.
Οι απεργίες, τα απρόβλεπτα γεγονότα ή η διακοπή της επιχείρησης θεωρούνται ανωτέρα βία, εάν δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτά. Η μη συμμόρφωση από τον προμηθευτή μας δίνει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, εάν έγινε συμφωνία αντικατάστασης και δεν συμμορφώθηκε.
Η Εταιρεία μπορεί να παρατείνει τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης ή μπορεί, κατ ‘επιλογήν, να ακυρώσει πλήρως ή εν μέρει την εντολή του αγοραστή χωρίς άλλη ευθύνη από την επιστροφή οποιασδήποτε προκαταβολής ή προπληρωμής που δεν πραγματοποιείται λόγω της ακύρωσης.
Τα παραδοθέντα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από την περιγραφή της συμφωνίας αγοράς όσον αφορά τη συσκευασία, τους όγκους / τις διαστάσεις και τη σύνθεση και, εφόσον δεν επηρεάζουν αρνητικά την κανονική χρήση των Προϊόντων. Η διαφορά αυτή δεν πρέπει να συνιστά παραβίαση της σύμβασης από τον Πωλητή και δεν παρέχει δικαίωμα στον αγοραστή σε οποιαδήποτε αποζημίωση.
Εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σε οποιαδήποτε παραλλαγή της περιγραφής των Προϊόντων που περιέχονται στη συμφωνία αγοράς, ο Πωλητής μπορεί κατά την κρίση του να τροποποιήσει την ημερομηνία παράδοσης που αναφέρεται στη συμφωνία αγοράς, ειδοποιώντας τον αγοραστή και η ειδοποίηση αυτή να ισχύει αμέσως μόλις παραληφθεί.

ΤΙΜΕΣ
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές βασίζονται στις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα τιμολόγια και το κόστος κατασκευής. Οι τιμές αναφέρονται σε ΕΥΡΩ, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι αναγραφόμενες τιμές υπόκεινται σε αλλαγές από την Εταιρεία με ή χωρίς προειδοποίηση μέχρι την αποδοχή του αγοραστή. Οι τιμές υπόκεινται σε διόρθωση λόγω σφάλματος. Μια ελάχιστη τιμή παραγγελίας πρέπει να καθορίζεται ξεχωριστά με βάση την καθαρή αξία της παραγγελίας.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Όλα τα αγαθά παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας έως ότου πληρωθούν πλήρως. Οι πιστωτικές περίοδοι, οι εκπτώσεις προκαταβολής, αν υπάρχουν, πρέπει να ορίζονται ξεχωριστά βάσει ατομικής συμφωνίας με τους αγοραστές. Οι συναλλαγματικές και οι επιταγές γίνονται αποδεκτές μόνο ως πληρωμή υπό όρους. Η αποδοχή των συναλλαγματικών ισοτιμιών απαιτεί τη ρητή γραπτή συναίνεσή μας. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα έξοδα τράπεζας, έκπτωσης και είσπραξης θα χρεώνονται χωριστά στο λογαριασμό του αγοραστή.

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
Η εντολή του αγοραστή θα θεωρηθεί ως παράσταση ότι ο αγοραστής είναι φερέγγυος και μπορεί να πληρώσει για τα παραγγελθέντα προϊόντα. Εάν ο Αγοραστής δεν προβεί σε πληρωμές όταν οφείλεται ή εάν διαδικασία πτώχευσης ή αφερεγγυότητας έχει κινηθεί από ή κατά του Αγοραστή ή αν ο Αγοραστής πραγματοποιήσει μια αποστολή προς όφελος των πιστωτών, ο Αγοραστής θα θεωρηθεί ότι έχει αθετήσει τους όρους συνεργασίας και ο Πωλητής θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τις υποχρεώσεις του με γραπτή ειδοποίηση προς τον Αγοραστή, αλλά ο τερματισμός αυτός δεν θα επηρεάσει την υποχρέωση του αγοραστή να πληρώσει τα παραδοθέντα προϊόντα και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Εάν ο αγοραστής σταματήσει να πληρώνει, υπάρχει υπερχρέωση ή εκκρεμεί διαδικασία αφερεγγυότητας ή εάν ο αγοραστής υπολείπεται με την τιμολόγηση ενος τιμολογίου ή επιταγών, οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας οφείλονται αμέσως. Το ίδιο ισχύει και για τη σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του αγοραστή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία δικαιούται να απαιτήσει επαρκή εγγύηση ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

ΑΚΥΡΩΣΗ
Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε πώληση σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή χωρίς ευθύνη του Αγοραστή (εκτός από την επιστροφή χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί).
ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Κανένα προϊόν δεν μπορεί να επιστραφεί στον Πωλητή χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του πωλητή. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει όλες τις επιστροφές ή να τις αποδεχθεί υπό την επιφύλαξη χρέωσης χειρισμού / ανανέωσης. Ακόμη και αφού ο πωλητής έχει εξουσιοδοτήσει την επιστροφή των προϊόντων για πίστωση, διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει το ποσό κάθε πίστωσης που δόθηκε στον αγοραστή κατά την επιστροφή του αγαθού βάσει των όρων των αγαθών κατά την άφιξη στην αποθήκη του πωλητή. Η πίστωση για τα επιστραφέντα εμπορεύματα θα εκδοθεί στον αγοραστή μόνο όταν τα αγαθά αυτά επιστραφούν από τον αγοραστή και όχι από οποιονδήποτε μεταγενέστερο κάτοχο των αγαθών. Τα εμπορεύματα θα θεωρούνται για επιστροφή μόνο εάν είναι στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία. Τα εμπορεύματα που επιστρέφονται θα πιστώνονται σε πλήρη αξία με την επιστροφή τους εντός τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής αποστολής. Το επιστρεφόμενο φορτίο θα γίνεται με έξοδα του αγοραστή.
Το υλικό που έχει εγκριθεί για επιστροφή πρέπει να συσκευάζεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ζημιά κατά τη μεταφορά. Προτιμάται η χρήση της αρχικής συσκευασίας. Η πίστωση δεν μπορεί να εκδοθεί για υλικά που έχουν υποστεί ζημιά κατά τη διαμετακόμιση λόγω ακατάλληλης συσκευασίας.
Προφανή ελαττώματα, λάθος παραδόσεις και λανθασμένες ποσότητες πρέπει να αναφέρονται από τον αγοραστή γραπτώς αμέσως, αλλά όχι αργότερα από 5 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή των αγαθών. Τα κρυφά ελαττώματα πρέπει να δηλώνονται αμέσως στην Εταιρεία, αλλά όχι αργότερα από 5 ημερολογιακές ημέρες μετά την ανακάλυψή τους. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν κοινοποιήσει την Εταιρεία, τα εμπορεύματα θεωρούνται εγκεκριμένα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την κατασκευή ή να αλλάξει ή να τροποποιήσει το σχεδιασμό ή / και την κατασκευή των Προϊόντων που πωλούνται σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, χωρίς να επιβάλλει καμία υποχρέωση στον Αγοραστή.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Όλες οι διαφορές υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα επιλυθούν από τα Κρατικά ή Ομοσπονδιακά Δικαστήρια της Ελλάδας.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Όλα τα Προϊόντα πρέπει να επιθεωρούνται εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Αν διαπιστωθεί κάποια ζημία, πρέπει να κατατεθεί αξίωση σε έναν μεταφορέα. Μια πλήρης αναφορά της ζημίας πρέπει να διαβιβαστεί στον Πωλητή ώστε να μπορεί να κανονίσει την επισκευή ή την αντικατάστασή τους.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο αγοραστής συμφωνεί ότι όλα τα σχέδια, τυπογραφικά στοιχεία και άλλο τεχνικό υλικό που ο πωλητής παρέχει στον αγοραστή, είτε προετοιμάζονται από τον πωλητή είτε από τρίτους συμβεβλημένους με τον πωλητή, περιέχουν δεδομένα που εμπεριέχουν εμπορικό μυστικό και εμπιστευτική τεχνογνωσία εμπορικής αξίας στον πωλητή ή σε τρίτους που έχουν σύμβαση με τον πωλητή.
Ο αγοραστής συμφωνεί (α) να διατηρήσει εμπιστευτικές αυτές τις πληροφορίες. (β) ότι δεν θα αποκαλύψει τέτοιες πληροφορίες σε κανένα άλλο πρόσωπο, εταιρική διαίρεση ή οντότητα, (γ) δεν θα χρησιμοποιήσει τέτοιες πληροφορίες παρά μόνο σε σχέση με τα Προϊόντα που παρέχονται βάσει του παρόντος και (δ) δεν θα πουλήσει, μισθώσει, δανείσει ή δεν θα επιτρέψει σε κανένα άλλο πρόσωπο, εταιρική διαίρεση ή οντότητα να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του πωλητή.
Τίποτα στο παρόν δεν περιορίζει τη χρήση πληροφοριών γενικά διαθέσιμων στο κοινό.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ο Αγοραστής αναγνωρίζει τον Πωλητή ως κάτοχο εμπορικών σημάτων, σχεδίων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα Προϊόντα του Πωλητή και ότι δεν υπάρχει δικαίωμα ή άδεια μεταβιβαζόμενη από τον Πωλητή στον Αγοραστή για την κατασκευή, την τροποποίηση, την εισαγωγή ή την αντιγραφή αυτών των Προϊόντων. Ο αγοραστής συμφωνεί ότι θα κάνει αναφορά στις μάρκες του πωλητή μόνο σε σχέση με τη χρήση ή την πώληση των Προϊόντων που παραδίδονται στον Αγοραστή δυνάμει του παρόντος, και όχι σε σχέση με την πώληση οποιουδήποτε άλλου Προϊόντος, εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί ξεχωριστά από τον Πωλητή εγγράφως.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα των Αγοραστών μας προστατεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ο Αγοραστής συμφωνεί ότι ο Πωλητής μπορεί να σαρώσει, να απεικονίσει ή να μετατρέψει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις σε ηλεκτρονική μορφή οποιασδήποτε φύσης. Ο Αγοραστής συμφωνεί ότι ένα αντίγραφο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων που παράγονται από τέτοια ηλεκτρονική μορφή είναι νομικά ισοδύναμο με το πρωτότυπο για οποιονδήποτε και για όλους τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών.

ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση που μία από τις παραπάνω ρήτρες είναι νομικά άκυρη, η ισχύς των άλλων ρητρών αυτών των Γενικών Όρων παραμένει ανεπηρέαστη.

ΓΛΩΣΣΑ
Η αρχική έκδοση των Όρων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυνέπειας ή αντίφασης μεταξύ της Ελληνικής έκδοσης και τυχόν μετάφρασής της, υπερισχύει η Ελληνική έκδοση.