ΕΠΑνΕΚ – Άξονας 02

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Τίτλος Δράσης: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Κωδικός πράξης: Ν8ΠΕ-0060202

Για την υλοποίηση του έργου της η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε εφαρμόζει τους ακόλουθους άξονες πολιτικής:

  • Εγκατάσταση και λειτουργία καινοτόμου τεχνολογικά εξοπλισμού αποθήκευσης και διαχείρισης του διευρυμένου σε όγκο και κωδικολόγιο αποθέματος στις υπάρχουσες και στις νεοαποκτηθείσες εγκαταστάσεις που αποφέρουν υψηλότερο δείκτη λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης και ταχύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της.
  • Εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγικού εξοπλισμού για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των συστημάτων και του όλου κυκλώματος της επιχείρησης.
  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία νέου εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης αποθεμάτων, το οποίο επέφερε πολλαπλασιαστικά οφέλη και λύσεις στην πολυπλοκότητα του κυκλώματος διακίνησης των αποθεμάτων σε όλο το φάσμα από την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση στο πελάτη.
  • Εγκατάσταση κυκλώματος ασφαλείας για την προστασία των εγκαταστάσεων και του προσωπικού.
  • Πιστοποίηση προϊόντων της FF GROUP σε διεθνείς αγορές σε συμμόρφωση με τα διεθνή/ΕΕ πρότυπα.

Η επένδυση έχει συντελέσει στην υψηλότερη λειτουργική απόδοση της επιχείρησης, μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών και κατ’ επέκταση στην τόνωση των πωλήσεων, και στην αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό.

Συνολικός Προϋπολογισμός : 363.231,72€

Δημόσια Δαπάνη: 181.615,86 €

Ιδιωτική  Δαπάνη: 181.615,86 €

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»