Όροι Εγγύησης

Όλα τα εργαλεία SKIL® ελέγχονται προσεκτικά, δοκιμάζονται διεξοδικά και υφίστανται τις πιο αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της SKIL®. Γι’ αυτόν το λόγο η SKIL® εγγυάται τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα όργανα μέτρησης.

Η εγγύηση που  παρέχουμε στα εργαλεία SKIL® τα οποία διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά διέπεται και ορίζεται από τους ακόλουθους όρους:

 1. Παραχωρούμε εγγύηση σύμφωνα με τις διατάξεις των ακόλουθων σημείων 2 έως 7, διορθώνοντας δωρεάν οποιαδήποτε σφάλματα του εργαλείου που προκύπτουν κατά την διάρκεια της εγγύησης που αποδεδειγμένα οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή σφάλματα κατασκευής.
 1. Ο χρόνος εγγύησης τα εργαλεία της γκρι σειράς είναι 2 έτη για ερασιτεχνική χρήση ή 1 έτος για επαγγελματική χρήση, ενώ για τα εργαλεία και τις μπαταρίες της κόκκινης σειράς εργαλείων, η εγγύηση είναι 3 έτη για ερασιτεχνική χρήση ή 1 έτος στην περίπτωση επαγγελματικής ή παρόμοιας χρήσης. Τέλος, για τα brushless εργαλεία της κόκκινης σειράς SKIL, ο χρόνος εγγύησης είναι 5 έτη για ερασιτεχνική χρήση και 1 έτος για επαγγελματική. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο αγοραστή, όπως καθορίζεται από την ημερομηνία της γνήσιας απόδειξης αγοράς.
 1. Τα ακόλουθα εξαιρούνται από την εγγύηση:
 • Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά που οφείλεται στη συνήθη χρήση ή σε φυσική φθορά, καθώς και ελαττώματα του εργαλείου που προκαλούνται από φθορά που οφείλεται σε συνήθη χρήση ή φυσική φθορά.
 • Ελαττώματα εργαλείου που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης, εσφαλμένη χρήση, κακή χρήση, χρήση σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος ή μη φυσιολογικές συνθήκες χρήσης, από υπερφόρτωση ή κακή συντήρηση.
 • Ελαττώματα εργαλείου που προκλήθηκαν από τη χρήση αξεσουάρ ή εξαρτημάτων, τα οποία δεν είναι γνήσια αξεσουάρ ή εξαρτήματα της SKIL®.
 • Εργαλεία τα οποία έχουν τροποποιηθεί ή στα οποία έχουν γίνει προσθήκες.
 • Μικρές μειώσεις στην επιθυμητή ποιότητα που δεν αλλάζουν ουσιαστικά την αξία και τη χρηστικότητα του εργαλείου.
 • Όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά, αναλώσιμα υλικά (πχ καρβουνάκια, καλώδιο, διακόπτες, φορτιστές).
 • Εργαλεία που έχουν ανοιχτεί ή επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα.
 • Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση.
 • Εργαλεία που έχουν υποστεί τροποποιήσεις και αλλαγές.
 • Εργαλεία με ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα.
 • Χρήση μη ενδεδειγμένων λιπαντικών κατά την περίοδο μακροχρόνιας αποθήκευσης.
 • Τα εργαλεία που έχουν δοθεί χωρίς επιβάρυνση.
 1. Θα επιδιορθώσουμε τα αναγνωρισμένα από εμάς ελαττώματα που εμπίπτουν στην εγγύηση, επισκευάζοντας το ελαττωματικό εργαλείο δωρεάν ή αντικαθιστώντας το (ενδεχομένως με ένα συγκρίσιμο μοντέλο). Τα αντικατεστημένα εργαλεία ή εξαρτήματα παραμένουν στην κατοχή μας.
 1. Οι απαιτήσεις από την εγγύηση πρέπει να υποβάλλονται εντός του χρόνου της εγγύησης. Το αντίστοιχο εργαλείο, εκτός από εξαρτήματα ή ειδική περίπτωση, πρέπει να αποστέλλεται μαζί με το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς ( απόδειξη λιανικής για ερασιτέχνες ή τιμολόγιο για επαγγελματίες ) στο οποία αναφέρεται η ημερομηνία αγοράς και μια περιγραφή του προϊόντος, στην εταιρία, με τον ενδεδειγμένο τρόπο και μέσο μεταφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης των εργαλείων επιβαρύνει τον αποστολέα. Τα μερικώς ή πλήρως αποσυναρμολογημένα εργαλεία αποκλείονται από την εγγύηση.
 1. Κάθε απαίτηση εκτός από το δικαίωμα της επιδιόρθωσης του ελαττώματος, όπως αναφέρεται σε αυτή την εγγύηση, εξαιρείται από την παρούσα εγγύηση.
 1. Ο χρόνος της εγγύησης για το εργαλείο δεν παρατείνεται ή δεν ανανεώνεται ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εργασίας που εκτελείται από την εταιρεία μας στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης.

Η παραπάνω εγγύηση ισχύει για εργαλεία SKIL® που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και δεν καλύπτει περιπτώσεις εκτός Ελλάδας.